Hoạt động chuyên môn

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2018 – 2019

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰCTRƯỜNG TH NAM AN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc            Số:  05/2018/KH-THNA                                   Nghĩa An, ngày 01 tháng 9 năm 2018   KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên cho…

Kế hoạch BDTX năm học 2017 – 2018

PHÒNG GD- ĐT NAM TRỰC         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Trường Tiểu học Nam An                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA GIÁO VIÊN  NĂM HỌC 2017 – 2018   Họ và tên giáo viên:…

KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017- 2018

KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017- 2018   Căn cứ hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của Bộ GD&ĐT, của Sở GD&ĐT Nam Định, của phòng GD-ĐT Nam Trực; Căn cứ vào công văn 86/BGD&ĐT ngày…