Tổ chức

BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 – 2018

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG TH NAM AN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc                     Nam Trực, ngày 19  tháng 9  năm 2017 BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM…

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 – 2018

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC TRƯỜNG TH NAM AN ————————– CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————————– Nghĩa An, ngày 12  tháng 9  năm2017                                                              CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH   Căn cứ vào hướng dẫn…